InterSign
www.pera-waterman.cz
Košík: Košík je prázdný
 

Záruka

          Tuto záruku poskytuje společnost WATERMAN a platí ve všech zemích s výjimkou USA a Kanady, kde platí zvláštní záruka.

 

Prodloužení záruky Waterman

          Na váš psací nástroj WATERMAN® se poskytuje záruka po dobu tří let od data původního zakoupení na závady vzniklé na materiálu nebo zpracování. Pokud zjistíte na psacím nástroji v záruční době závadu, bude váš výrobek WATERMAN® zdarma opraven nebo vyměněn. Tuto záruku lze prodloužit, pokud svůj psací nástroj WATERMAN® zaregistrujete na stránkách www.waterman.com.
 

Záruka Waterman a její omezení

          Tato záruka se nevztahuje na běžnou údržbu nebo škody způsobené neprováděním údržby výrobku v souladu s pokyny poskytnutými společností WATERMAN. Dále se tato záruka nevztahuje na běžné opotřebení způsobené používáním výrobku nebo na škodu, která může vzniknout náhodným nebo záměrným nesprávným použitím pera nebo špatným zacházením s ním, provedením změn nebo úprav podle přání zákazníka nebo opravou neoprávněnými osobami. Tato záruka se rovněž nevztahuje na škodu způsobenou použitím inkoustů nebo náplní, které nebyly vyrobeny společností WATERMAN. 
 
          S výjimkou záruk uvedených v tomto dokumentu a v rámci rozsahu přípustného zákonem neposkytuje společnost WATERMAN žádné další záruky, výslovné nebo odvozené, a výslovně vylučuje záruky prodejnosti a vhodnosti výrobku pro konkrétní účel. Odpovědnost společnosti WATERMAN se podle této záruky omezuje na opravu nebo výměnu psacího nástroje a společnost WATERMAN není podle této záruky odpovědná za jakékoli škody a/nebo náhodné či následné škody, předvídatelné či nepředvídatelné, pokud tyto škody nejsou důsledkem záměrného činu, opomenutí nebo hrubé nedbalosti společnosti WATERMAN. Ostatní práva a opravné prostředky, které se řídí příslušnými zákony, jsou zachovány. 
 
          Některé výrobky se již nemusejí vyrábět nebo je nebude možné opravit. Za těchto okolností si společnost WATERMAN vyhrazuje právo nahradit výrobek výrobkem srovnatelné hodnoty a stylu. 
 
          Abyste mohli uplatnit záruční servis, vraťte své pero kterémukoli autorizovanému servisnímu středisku WATERMAN spolu s originálním záručním listem řádně vyplněným autorizovaným prodejcem (nebo dokladem o koupi, například účtenkou s datem nákupu reklamovaného výrobku). 
 
          Tato záruka vám poskytuje zvláštní zákonná práva. Ze zákona můžete mít i jiná práva, která se v jednotlivých zemích liší a která jsou touto zárukou nedotčena, včetně (ale nejen) zákonných záruk vztahujících se na jakékoli následky závad, ať už jsou na výrobku viditelné či ne.
 

Uplatnění reklamace Waterman

          V případě každé reklamace uplatněné v rámci záruky budete požádáni o doložení dokladu o koupi výrobku. Tímto dokladem může být řádně vyplněný záruční list nebo účtenka/doklad/dodací list s datem nákupu a popisem výrobku.
 
Pokud doklad o koupi nedoložíte, nemohou se záruční podmínky na reklamaci vztahovat.

 

 
Pera Parker s rytinou, Nože Victorinox s gravírováním, Zippo zapalovače s rytinou
 
Prodej a gravírování psací potřeby Waterman - INTERSIGN, s.r.o., Libušská 258/109, 142 00 Praha 4, info@pera-waterman.cz